Osebna zavarovanja

Klasično življenjsko zavarovanje

Klasično življenjsko zavarovanje je zavarovanje, ki nudi kritje v primeru smrti ali doživetja (privarčevana sredstva).

Svetuje se ga predvsem osebam, ki jim je ob kritju za primer smrti prioritetno pomembna varnost sredstev.

Pomembno se je zavedati, da je za kritje potreben izpolnjen zdravstveni vprašalnik z resničnimi podatki.

Naložbeno življenjsko zavarovanje

Naložbeno življenjsko zavarovanje je zavarovanje, ki je vezano na enote investicijskih skladov. Vključuje kombinacijo varčevanja, naložbe v sklade in življenjskega zavarovanja.

Takšno zavarovanje se priporoča v primeru, ko je osnovno zavarovanje za primer smrti že zagotovljeno in želi stranka še dodatno varčevati.

Pomembno se je zavedati, da je pri tej vrsti zavarovanja prisotno tveganje, katerega prevzame sklenitelj oz. stranka. Je pa lahko zaradi večjega rizika tovrstno zavarovanje tudi bolj donosno.

Riziko življenjsko zavarovanje

Riziko življenjsko zavarovanje je zavarovanje s katerim z visokimi kritji omogočite finančno varnost v primeru smrti.

Riziko zavarovanje je primerno predvsem kadar ob najemu kredita potrebujemo višja zavarovalna kritja. Prav tako tudi v primerih ko želimo zavarovati izpad dohodka ob smrtnem primeru.

Pomembno se je zavedati, da to zavarovanje namenjeno kritju v primeru smrti, kar pomeni, da vplačanih premij ob doživetju ne dobimo povrnjenih. Prav tako se je pomembno zavedati, da na ceno vpliva več faktorjev kot sta na primer starost in način življenja (nevarni poklici, kajenje ipd.). Slednje pomeni, da mlajši kot ste, cenejše je zavarovanje za isto višino kritij kot če sklenete zavarovanje kasneje, čez nekaj let.

Zavarovanje hudih bolezni in operacije

Zavarovanje hudih bolezni in operacije zagotavlja takojšnje denarno izplačilo ob nastanku težke bolezni in po prestani operaciji, ki je posledica bolezni ali nezgode.

Sklenejo ga lahko samo zdrave osebe med 14. in 65. letom.

Pomembno se je zavedati, da imajo različne zavarovalnice zelo različen sistem izplačevanja kritja, prav tako pa so različne tudi bolezni, ki jih vključujejo. Obenem se zavarovalnice razlikujejo tudi v tem, v kolikšnem času po sklenitvi nastopi polno zavarovalno kritje.

Nezgodno zavarovanje

Nezgodno zavarovanje omogoča finančno varnost ob nepredvidljivih manjših in večjih nezgodnih dogodkih.

Vseskozi, saj smo nenehno izpostavljeni različnim potencialnim nezgodnim dogodkom.

Pomembno pri sklepanju tovrstnega zavarovanja upoštevanje življenjskega sloga, saj le to pomembno vpliva na izbiro pravilne kombinacije možnih kritij. Oseba, ki je samostojni podjetnik bo tako na primer bistveno več pozornosti namenila visokemu kritju invalidnosti, medtem ko samo dnevno nadomestilo v tem primeru ne bi bilo tako pomemben faktor kritja.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je zavarovanje s katerim se izognete visokim doplačilom pri obisku zdravnika, zdravljenju v bolnišnici, prevzemu zdravil na recept in drugih zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti.

Takoj ob začetku dela oziroma zaključku statusa dijaka oz. študenta.

Pomembno se je zavedati, da lahko pride do 3 mesečnega čakalnega roka za kritje, v kolikor dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne uredimo v roku enega meseca po preteku statusa. V primeru, da s sklenitvijo DZZ čakate več kot eno leto po preteku statusa, pa vam zavarovalnica za vsako leto neplačevanja obračuna doplačilo 3% na letno premijo.

Turistično zavarovanje

Turistično zavarovanje je zavarovanje, ki poskrbi za vas v primeru nepredvidenih dogodkov in posledic, ki se vam zgodijo na potovanjih v tujini.

Ob vsakem odhodu v tujino.

Pomembno se je zavedati, da je sistem nudenja zdravstvenih storitev v vsaki državi po svetu drugačen in, da si s tem prihranimo stroške v primeru nezgode ali zdravja na potovanjih izven države Slovenije.

Premoženjska zavarovanja

Avtomobilsko zavarovanje

Lorem ipsum.

Lorem ipsum.

Lorem Ipsum.

Zavarovanje nepremičnin

Lorem ipsum.

Lorem ipsum.

Lorem Ipsum.

Zavarovanje premičnin

Lorem ipsum.

Lorem ipsum.

Lorem Ipsum.

Zavarovanje odgovornosti

Lorem ipsum.

Lorem ipsum.

Lorem Ipsum.

Poslovna zavarovanja

Zavarovanje poslovnih rizikov

Lorem ipsum.

Lorem ipsum.

Lorem Ipsum.

Zavarovanje poslovnih odgovornosti

Lorem ipsum.

Lorem ipsum.

Lorem Ipsum.

Kot pogodbeni partner FINANČNE VARNOSTI sodelujemo z:

Dodatne informacije in ponudba

Stopite z nami v stik prek telefonske številke: +386 40 217 122
ali prek e-maila: [email protected]